Władze Spółki
Zgromadzenie Wspólników

Gmina Płock - właściciel 100% udziałów


                                                      Rada Nadzorcza
1.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej  

Diana Sylwia Dębowczyk                                 
2.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Izmajłowicz
3.

Członek Rady Nadzorczej

Michał Kuliński
Kompetencje, obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej.

    Do kompetencji Rady należy między innymi:

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 2. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 3. ocena wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku albo pokrycia straty,
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny wymienionej w  14 a ust.1 pkt 1, 2, 3 umowy,
 5. składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 6. zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej,
 7. opiniowanie wieloletnich planów rozwoju i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 8. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 9. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
 10. zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu,
 11. kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu,
 12. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 13. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwoływanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników gdy Zarząd nie zwoła ich w terminie,
 14. opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 15. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 16. zatwierdzanie struktury organizacyjnej,
 17. zatwierdzanie zasad zarządzania środkami pieniężnymi wraz z procedurami w tym zakresie,
 18. udzielanie zgody Zarządowi Spółki na: udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, obliczonej wg  średniego kursu ogłoszonego przez NBP wg stanu na dzień zawarcia umowy; wystawianie weksla; zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych liczonej wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP wg stanu na dzień zawarcia umowy, z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 19. monitorowanie i kontroli istotnych dla Spółki decyzji Zarządu Spółki,
 20. ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.
                                                         Zarząd Spółki


Prezes Zarządu

Arkadiusz Kochanowicz                              Wiceprezes Zarządu

Aneta Pomianowska-Molak


Zadania, obowiązki oraz kompetencje Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów oraz przez przepisy prawa i Umowę Spółki.

Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu ustalany jest aktualnym schematem organizacyjnym Spółki.

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

                                                          Prokurenci

1.
Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji / Prokurent

Dariusz Józef MacionMetryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 10 stycznia 2006, godzina 00:46)
 • Osoba publikująca: Renata Pietrzak - MZGM-TBS Sp. zo.o.
 • Nadzór nad treścią: Renata Pietrzak - MZGM-TBS Sp. zo.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 697 159
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 02 kwietnia 2024, godzina 09:24
 • Historia aktualizacji

 • 02 kwietnia 2024, godzina 09:24 Aktualizacja dokumentu
  02 listopada 2021, godzina 11:09 Aktualizacja dokumentu
  02 listopada 2021, godzina 09:10 Aktualizacja dokumentu
  09 czerwca 2021, godzina 07:17 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2021, godzina 08:46 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2021, godzina 08:44 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2021, godzina 08:42 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2021, godzina 08:41 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2021, godzina 12:27 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2021, godzina 12:25 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2021, godzina 12:22 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2021, godzina 12:21 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2021, godzina 12:21 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2021, godzina 12:20 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2021, godzina 12:18 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2021, godzina 12:14 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2021, godzina 12:13 Aktualizacja dokumentu
  26 lutego 2021, godzina 12:47 Aktualizacja dokumentu
  26 lutego 2021, godzina 12:46 Aktualizacja dokumentu
  02 marca 2020, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  19 lutego 2020, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2020, godzina 07:18 Aktualizacja danych
  07 października 2019, godzina 07:21 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2019, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2018, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  23 kwietnia 2018, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  18 lipca 2017, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  11 lipca 2016, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  23 czerwca 2016, godzina 08:10 Aktualizacja danych
  05 maja 2016, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 07:33 Aktualizacja danych
  01 marca 2016, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  01 marca 2016, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  22 października 2015, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  22 października 2015, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2015, godzina 07:08 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2015, godzina 07:26 Aktualizacja danych
  10 marca 2015, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  05 marca 2015, godzina 08:01 Aktualizacja danych
  05 marca 2015, godzina 08:01 Aktualizacja danych
  05 maja 2014, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2014, godzina 09:20 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2012, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  12 października 2012, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  12 października 2012, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  12 października 2012, godzina 08:06 Aktualizacja danych
  12 października 2012, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  12 października 2012, godzina 08:03 Aktualizacja danych
  12 października 2012, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  12 października 2012, godzina 07:58 Aktualizacja danych
  12 października 2012, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  16 sierpnia 2012, godzina 07:37 Aktualizacja danych
  11 lipca 2012, godzina 07:41 Aktualizacja danych
  09 marca 2012, godzina 07:52 Aktualizacja danych
  09 marca 2012, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  09 marca 2012, godzina 07:49 Aktualizacja danych
  07 lutego 2012, godzina 07:55 Aktualizacja danych
  03 listopada 2011, godzina 07:40 Aktualizacja danych
  03 listopada 2011, godzina 07:39 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2011, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2011, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2011, godzina 07:52 Aktualizacja danych
  07 marca 2011, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  03 lutego 2011, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  03 lutego 2011, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  21 lipca 2010, godzina 08:10 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2009, godzina 08:50 Aktualizacja danych
  02 października 2008, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  22 lipca 2008, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  03 lipca 2008, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  07 listopada 2007, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  02 listopada 2007, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  13 lipca 2007, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  10 lipca 2007, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  10 lipca 2007, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  07 lutego 2007, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  13 października 2006, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  17 maja 2006, godzina 11:54 Aktualizacja danych