DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Spółka Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mzgm-plock.pl

Data publikacji strony internetowej: 21 listopada 2011 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: sporządzana na bieżąco

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 •     brak transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych,
 •     brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 •     część z zamieszczonych plików to pliki w formie graficznej,
 •     część z zamieszczonych plików to  nieedytowalne  pliki PDF,
 •     część z zamieszczonych plików to edytowalne pliki DOC, DOCX,
 •     niektóre informacje przedstawiono w formie graficznej,
 •     zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
 •     brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów kalendarzowych.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji 7 kwietnia 2021 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Bubrowiecki ; e-mail:tomasz.bubrowiecki@alltech.pl

Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu: 601 232 837

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie , wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 •     Organ nadzorujący
  Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.
  Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock
  E-mail: it@mzgm-plock.pl
  Tel. +48 601 232 837  Pan  Tomasz Bubrowiecki
  lub + 48 24 364 03 10 Sekretariat Zarządu

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS - Sp. z o.o. mieści  się w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A.  Jest to budynek wielokondygnacyjny, niewyposażony w windy. Wejście dla interesantów zlokalizowane jest  od ulicy Henryka Sienkiewicza. Do wejścia głównego prowadzą schody, wejście nie posiada podjazdu dla osób z  niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych   nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toalety nie mają odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.


Zgodnie z umową Spółki, MZGM-TBS Sp. z o.o. posiada również trzy terenowe placówki poza Siedzibą:


1.      Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1  w Płocku przy ul. Miodowej 8

 ROM 1 mieści  się w Płocku przy ul. Miodowej 8.  Pomieszczenia  Administracji  znajdują się poniżej poziomu terenu. Wejście dla interesantów zlokalizowane jest  od ulicy Miodowej. Do wejścia głównego prowadzą schody i pochylnia dla osób z  niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi wejściowych do biura umożliwia wjazd wózkiem dla osoby niepełnosprawnej. Toalety nie mają odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.


2.      Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2 w Płocku przy ul. Kaczmarskiego 4

 ROM 2 mieści  się w Płocku przy ul. Kaczmarskiego 4.  Pomieszczenia Administracji znajdują się na poziomie terenu. Wejście dla interesantów zlokalizowane jest  od ulicy Kaczmarskiego.Położenie drzwi wejściowych umożliwia dogodne warunki ruchu, w tym również osobom z niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi wejściowych do biura umożliwia wjazd wózkiem dla osoby niepełnosprawnej.Toaleta dla pracowników ma odpowiednią przestrzeń umożliwiającą swobodne korzystanie z niej przez osoby z niepełnosprawnościami. Brak toalety dla interesantów. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W biurze nie ma oznaczeń w alfabecie Braill'e, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Spółka nie zatrudnia tłumacza migowego i tym samym na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.    


3.      Rejon Obsługi Mieszkańców nr 3 w Płocku przy ul. Gradowskiego 3

 ROM 3 mieści  się w Płocku przy ul. Gradowskiego 3.  Pomieszczenia Administracji znajdują się na wysokości I piętra. Wejście dla interesantów zlokalizowane jest  od ulicy Gradowskiego. Do wejścia prowadzą schody. Szerokość schodów, drzwi wejściowych do biura i korytarzy wewnętrznych uniemożliwia wjazd wózkiem dla osoby niepełnosprawnej. Toalety nie mają odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej swobodne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (wtorek, 13 kwietnia 2021, godzina 08:27)
 • Osoba publikująca: Renata Pietrzak - MZGM-TBS Sp. zo.o.
 • Nadzór nad treścią: Renata Pietrzak - MZGM-TBS Sp. zo.o.
 • Ilość wyświetleń: 746
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 12 marca 2024, godzina 10:51
 • Historia aktualizacji

 • 12 marca 2024, godzina 10:51 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2021, godzina 08:36 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2021, godzina 08:35 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2021, godzina 08:33 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2021, godzina 08:32 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2021, godzina 08:30 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2021, godzina 08:29 Aktualizacja dokumentu